امور مشتریان

معرفی واحد

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

ام جی ایران ، به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و با هدف ارتقاء رضایت مشتریان، اقدام به توسعه واحد ارتباط با مشتریان (CRM) نموده است.

رویکرد استراتژیک واحد ارتباط با مشتریان :

نظر به استراتژی های تدوین شده و اهداف ترسیم شده  ام جی ایران در حوزه مشتریان، این واحد وظیفه دارد با رویکرد تعاملی و دو سویه با مشتری نسبت به تامین رضایت حداکثری مشتریان اقدام نماید.

وظایف عملکردی :

بنابر استراتژی های تعیین شده در حوزه ارتباط با مشتریان ام جی ایران ، این واحد با هدف استقرار و پیاده سازی استانداردهای حوزه ارتباط با مشتریانISO 10002 و ISO 10004 برای تسهیل و تسریع برقراری ارتباط با مشتریان نسبت به ایفای وظابف خود به شرح زیر اقدام می نماید.

  • ✔ایجاد بسترهای ارتباطی با مشتریان از کانال های تلفن ، ایمیل و کانال های اجتماعی  برای دریافت درخواست ها و شکایت های مشتریان
  • ✔هدف گذاری برای رسیدگی به درخواست ها و شکایت های مشتریان در کوتاه ترین زمان قابل انجام .
  • ✔برقراری ارتباط با مشتریان به منظور سنجش میزان رضایت ایشان از ارائه خدمات و با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

شماره تماس:02144190398 داخلی 110

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام: