امور مشتریان

معرفی واحد های مختلف ام جی ایران

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

ام جی ایران، به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و با هدف ارتقاء رضایت مشتریان، اقدام به توسعه واحد ارتباط با مشتریان (CRM) نموده است.

رویکرد استراتژیک واحد ارتباط با مشتریان:

نظر به استراتژی های تدوین شده و اهداف ترسیم شده ام جی ایران در حوزه مشتریان، این واحد وظیفه دارد با رویکرد تعاملی و دو سویه با مشتری نسبت به تامین رضایت حداکثری مشتریان اقدام نماید.

وظایف عملکردی:

بنابر استراتژی های تعیین شده در حوزه ارتباط با مشتریان ام جی ایران، این واحد با هدف استقرار و پیاده سازی استانداردهای حوزه ارتباط با مشتریان ISO 10002 و ISO 10004 برای تسهیل و تسریع برقراری ارتباط با مشتریان نسبت به ایفای وظابف خود به شرح زیر اقدام می نماید.

✔ ایجاد بسترهای ارتباطی با مشتریان از کانال های تلفن، ایمیل و کانال های اجتماعی  برای دریافت درخواست ها و شکایت های مشتریان

✔ هدف گذاری برای رسیدگی به درخواست ها و شکایت های مشتریان در کوتاه ترین زمان قابل انجام.

✔ برقراری ارتباط با مشتریان به منظور سنجش میزان رضایت ایشان از ارائه خدمات و با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات

شماره تماس: 02149912